• 1

Ogólne zasady

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Szkolenia i Promocji Kadr Supra Iwona Żbikowska (dalej zwana Supra Iwona Żbikowska ). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie podanym przez Panią/Pana za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z Supra Iwona Żbikowska . w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) dochodzenia możliwych roszczeń wobec Usługobiorcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora) oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.
 2. Supra Iwona Żbikowskadokłada wysokiej staranności w celu poszanowania danych Klientów.
 • 2

Rodzaj i cel przetwarzanych danych

 

 1. Supra Iwona Żbikowska zbiera informacje, które dotyczą osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które nie są osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej Klientami.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
 3. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań
 4. trenerom współpracującym z Supra Iwona Żbikowska, w zakresie przeprowadzenia szkoleń,
 5. innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Supra Iwona Żbikowska w zakresie usług informatycznych, prawnych, księgowych lub współpracujących Supra Iwona Żbikowska .
 6. Dane osobowe Klientów są zbierane podczas:
 7. Zgłoszeń telefonicznych i za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Szkoleń, warsztatów, konsultacji, sesji indywidualnych, organizowanych i przeprowadzanych przez Supra Iwona Żbikowska.
 9. Rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta
  i zarządzania nim (niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi konta, art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 10. Składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży (niezbędność do wykonania umowy sprzedaży, art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 11. Subskrypcji biuletynu informacyjnego zwanego Newsletter, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną (zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczeniu usługi Newsletter, art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 12. Przesłania zapytania za pośrednictwem Formularza kontaktowego
 13. Do rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient podaje:
 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Dane adresowe (kod pocztowy, miejscowość, kraj, ulicę, nr domu / mieszkania)
 • Numer telefonu
 1. Do składania zamówień w Sklepie Internetowym Klient podaje:
 • Adres e-mail
 • Dane adresowe ( kod pocztowy, miejscowość, kraj, ulica z numerem domu / mieszkania)
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 1. W przypadku Przedsiębiorcy dodatkowo podawane są:
 • Nazwa firmy Przedsiębiorcy
 • Numer NIP
 1. Do skorzystania z usługi Newsletter Klient podaje:
 • Adres e-mail
 1. Do przesłania zapytania za pośrednictwem Formularza kontaktowego:
 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail.
 1. W czasie korzystania ze strony Sklepu Internetowego mogą być pobierane informacje, takie jak: adres IP przypisany do komputera Klienta, adres IP zewnętrzny dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Ponadto od Klienta mogą być gromadzone dane nawigacyjne, informacje dotyczące odnośników, linków, z których Klient klika podejmując czynności w Sklepie Internetowym (prawnie uzasadniony interes polegający na ułatwieniu korzystania z usług , które są świadczone drogą elektroniczną, art. 6 ust.1 lit. f RODO)
 2. Dane osobowe podane przez Klienta mogą być przetwarzane w celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń, jeżeli roszczenia te wynikają ze sposobu, w jaki Klient z tych usług korzysta w celu udowodnienia istnienia roszczeń, w tym rozmiarów poniesionej szkody (prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu, egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu sądowym lub przed innymi organami państwowymi, art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 3. Dane osobowe przekazywane przez Klienta Supra Iwona Żbikowska są dobrowolnie w związku
  z zawieranymi umowami sprzedaży, świadczonymi usługami za pośrednictwem Sklepu Internetowego, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych uniemożliwia rejestrację, założenie konta, uniemożliwi złożenie i zrealizowanie zamówienia.

                                                                             

 • 3
  Udostępnianie, powierzanie, lokalizacja danych osobowych, przechowywanie

 

 1. Dane osobowe Klienta przekazywane są Dostawcom usług, z których korzysta Supra Iwona Żbikowska. Dostawcy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Supra Iwona Żbikowska . Do Dostawców  Supra Iwona Żbikowska  należą m.in. usługi księgowe, usługi prawne, usługi hostingu, analizujące ruch w Sklepie Internetowym.
 2. Ponadto Supra Iwona Żbikowska korzysta z Dostawców, którzy nie działają na jej polecenie natomiast sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów, są to dostawcy usług płatności elektronicznych, dostawcy usług bankowych.
 3. Dostawcy usług mają siedziby w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:
 5. dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (tj. co o zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy),
 6. wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 7. archiwizacją dokumentacji związanej z przeprowadzonym kursem.
 8. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane dla celów marketingowych: – w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody; – w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Supra Iwona Żbikowska – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;
 9. W zależności od wybranej płatności (PayU, Przelewy24, PayPal), dane osobowe Klienta przekazywane są spółce PayU S.A., PayPro S.A.lub PayPal Holdings, Inc, w obszarze niezbędnym do realizacji płatności.
 10. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu lepszej obsługi Klienta, analiz statystycznych i ulepszania Sklepu Internetowego wedle preferencji Klientów oraz administrowania Sklepu Internetowego.
 11. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Newsletter przez Klienta, Supra Iwona Żbikowska będzie wysyłała wiadomości elektroniczne na adres e-mail, które zawierają informacje handlowe o promocjach i nowych produktach w Sklepie Internetowym.
 12. Supra Iwona Żbikowska, w sytuacji, gdy zwróci się do niej uprawniony organ państwowy, tj.
  w szczególności Prokuratura, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes UOKiK, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej z żądaniem udostępnienia danych osobowych, takie dane udostępni.

 

 • 4

Mechanizm cookies

 

 1. Sklep Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Supra Iwona Żbikowska na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Sklep Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
 2. Sklep Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Supra Iwona Żbikowska nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

 

 • 5

Prawa osób, których dane dotyczą

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody (art. 7 ust. 3 RODO)
 2. Klient ma prawo cofnąć każdą zgodę jakiej udzielił Supra Iwona Żbikowska,
 3. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody,
 4. Cofnięcie zgody nie skutkuje na przetwarzanie danych przed przetwarzaniem danych przez Supra Iwona Żbikowska przed jej cofnięciem,
 5. Cofnięcie zgody może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności usług, które zgodnie z prawem może świadczyć jedynie za zgodą.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO )
 7. Klient ma prawo wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych,
 8. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych,
 9. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i Supra Iwona Żbikowska nie będzie miała innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, to dane osobowe Klienta zostaną usunięte, te wobec których Klient wniósł sprzeciw.
 10. Prawo do usunięcia danych, tzw. Prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO)
 11. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych swoich danych osobowych,
 12. Może się to dziać w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów
  w jakich zostały udostępnione, jeżeli Klient wycofał zgodę, jeżeli Klient wniósł sprzeciw, jeżeli dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, musza zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Polski,
 13. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Supra Iwona Żbikowska może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa Polski , któremu Supra Iwona Żbikowska  Dotyczy to w szczególności danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, a także dodatkowo adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to zachowywane są w celu rozpatrywania skarg i roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży i świadczenia usług.
 14. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 15. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie  z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
 16. Prawo dostępu do danych ( art. 15 RODO)
 17. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, jeśli tak to ma prawo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje o celach przetwarzania, może uzyskać kopię swoich danych.
 18. Prawo do sprostowania danych ( art. 16 RODO)
 19. Klient ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia swoich danych osobowych, jeśli są niekompletne.
 20. Prawo do przenoszenia danych ( art. 20 RODO)
 21. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych. Klient może żądać przesłania przez Administratora swoich danych osobowych innemu administratorowi, jeśli jest to możliwe technicznie.
 22. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Supra Iwona Żbikowska spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu, chyba że charakter żądania lub liczbę żądań, Supra Iwona Żbikowska  nie będzie mogła spełnić żądania w ciągu miesiąca, to spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, o czym poinformuje Klienta o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 23. Klient ma prawo zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych.
 24. Jeśli Klient uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 6

Bezpieczeństwo hasła

 

 1. Supra Iwona Żbikowska zapewnia Klientom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania do Konta Klienta w Serwisie. Supra Iwona Żbikowska stosuje certyfikat SSL wystawiony przez czołową firmę w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych.
 2. W sytuacji, gdy Klient posiadający konto utraci hasło dostępu do niego,  to Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła.
 3. Supra Iwona Żbikowska nie wysyła przypomnienia hasła.
 4. Supra Iwona Żbikowska nigdy nie wysyła żadnej korespondencji z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępu.

 

 • 7

Zmiana Polityki prywatności

 

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie.
 2. Klient zostanie poinformowany o zmianach z wyprzedzeniem 7 dni o mających nastąpić zmianach.
 3. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@iwonazbikowska.pl

Data wejścia w życie: 15.11.2021 r.